Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Εθνική Νομοθεσία – Κατ’ άρθρον αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ – Ευρωπαϊκή & Διεθνής Νομοθεσία – Αποφάσεις ΔΕΕ, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, 2014